Pytania i odpowiedzi

 

1. Jakie przepisy regulują sprawę szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ?
Sprawę szkoleń bhp regulują:

    • Kodeks Pracy, Dział X pt. Bezpieczeństwo i higiena pracy
    • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku „W sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”
    • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 roku „Zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”
    • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października2007 roku „ Zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”

2. Jakie są rodzaje organizowanych i prowadzonych szkoleń bhp ?
Szkolenia prowadzone są jako szkolenia wstępne i  okresowe.

3. Z jakich części składa się szkolenie wstępne bhp ?
Szkolenie wstępne bhp składa się z instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego.

4. Kiedy przeprowadza się instruktaż stanowiskowy ?
Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

5. Jak często przeprowadza się szkolenia okresowe ?
Szkolenia okresowe pracowników na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż 1 raz w roku.
Szkolenia pracowników administracyjno-biurowych przeprowadza się nie rzadziej niż co 6 lat.
Szkolenia okresowe pozostałych pracowników wymienionych w pkt. 7 przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat.

6. Kto może być zwolniony z uczestnictwa w szkoleniu okresowym ?
Ze szkolenia okresowego może być zwolniona osoba, która:

    • przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego
    • odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program  uwzględniał zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy

7. Kto może organizować i prowadzić szkolenie bhp ?
Szkolenie  może być organizowane i prowadzone przez pracodawcę lub na jego zlecenie przez jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.

8. Kto odbywa szkolenia okresowe ?
Szkolenia okresowe odbywają:

    • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, a w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści
    • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
    • pracownicy inżynieryjno-techniczni, projektanci, konstruktorzy maszyn, technolodzy i organizatorzy produkcji
    • pracownicy służb bhp i inne osoby wykonujące zadania tej służby
    • pracownicy administracyjno biurowi i inni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia

9. W jaki sposób następuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie szkolenia ?
Na koniec każdego szkolenia odbywa się egzamin sprawdzający poziom nabytej wiedzy i umiejętności w dziedzinie bhp. Egzamin jest przeprowadzany przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

10. W jaki sposób potwierdzane jest odbycie szkolenia bhp ?
Potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych uczestników szkolenia.
Zaswiadczenia są wysyłane do Zamawiającego po uregulowaniu należności za szkolenie.

11. Kto jest właścicielem zaświadczenia - firma zlecająca szkolenie czy przeszkolony pracownik?
Właścicielem zaświadczenia jest Płatnik.
Zaświadczenia są wystawiane imiennie na pracownika z zaznaczeniem, że jest on zatrudniony w firmie Płatnika.
Przeszkolony pracownik nie może posługiwać się wydanym zaświadczeniem w przypadku, kiedy przestaje pracować w firmie Płatnika, która skierowała go na szkolenie.

Płatnik może na piśmie przekazać pracownikowi prawo do posługiwania się zaświadczeniem.
Wówczas Assecuro odpłatnie wystawia nowe zaświadczenie imienne.

Jeżeli Płatnik nie przekaże takiego prawa pracownikowi, szkolenie należy przeprowadzić ponownie.
Zależnie od sytuacji może to byc np. szkolenie okresowe.

Uwaga: do szkolenia można przystąpić również indywidualnie.
Wówczas zaświadczenie wydawane jest imiennie.

13. Czy jest możliwość otrzymania zaświadczenia w języku angielskim ?
Tak, na specjalne życzenie zaświadczenie wydawane jest w formie papierowej w języku angielskim.

14. Jaka jest forma wydawanego zaświadczenia ?
Zaświadczenie wydawane jest w formie certyfikatu oraz plastikowej karty.