Polityka Jakości


Jakość w firmie jest traktowana jako wartość nadrzędna i dotycząca nie tylko produktu i usług, ale  również odnosząca się do wszelkich działań wewnątrz firmy i w jej otoczeniu.

Polityka jakości ASSECURO określa kierunki działania zmierzające do:

zapewnienia warunków stałego rozwoju dla firmy,

zapewnienia klientowi bezpieczeństwa poprzez dostarczanie produktów i usług o wysokiej (optymalnej) jakości oraz stworzenie kompleksowej oferty współpracy opartej na zaufaniu, profesjonalizmie i stabilności,

doskonalenia metod pracy i stwarzania warunków do rozwoju pracowników,

doskonalenia jakości zarządzania na każdym poziomie, utrzymania i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,

budowania trwałych więzi z dostawcami materiałów  i towarów, współdziałającymi w ramach jednego łańcucha dostaw.


W realizacji polityki jakości uczestniczą wszyscy pracownicy Firmy, a nad jej prawidłową realizacją czuwa Dyrekcja, Pełnomocnik ds. Jakości oraz osoby odpowiedzialne za poszczególne działy.