Pytania i odpowiedzi

 

Środki ochrony indywidualnej - Sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.

PYTANIA

 1. Zmiany w przepisach dot. ŚOI.
 2. Co to jest Środek Ochrony Indywidualnej chroniący przed upadkiem z wysokości?
 3. Jak powinien być oznakowany sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości?
 4. Jakie dokumenty powinny towarzyszyć sprzętowi chroniącemu przed upadkiem z wysokości?
 5. Przeglądy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

 

ODPOWIEDZI

 1. Zmiany w przepisach dot. ŚOI.

  Z dniem 21 kwietnia 2018 przestało obowiązywać ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173) - wdrażające dyrektywę dotyczącą środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG.
  Dyrektywa 89/686/EWG została zastąpiona ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

  Przepisy przejściowe
  Zgodnie z art.47 Rozporządzenia 2016/45 zostaje wprowadzony okres przejściowy: dot. udostępniania i wprowadzania do obrotu wyrobów, które posiadają ważne certyfikaty oceny typu WE (wydane na podst. Dyrektywy 89/696/EWG):
  - do dnia 21 kwietnia 2019 można wprowadzać do obrotu wyroby na podstawie certyfikatów wydanych zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG,
  - po dniu 21 kwietnia 2019 można wprowadzać do obrotu wyroby na podstawie certyfikatów wydanych zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG, które zostały udostępnione na rynku (przekazane do dystrybucji, sprzedaży) przed 21 kwietnia 2019.
  Wyroby wyprodukowane po 21 kwietnia 2019 muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 2016/425. Mogą wprowadzone do obrotu
  i udostępniane na rynku na podstawie:
  - certyfikatów zgodności typu UE uzyskanych na podstawie Rozporządzenia 2016/45
  lub
  - po dostosowaniu dokumentacji (znakowanie, instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna, deklaracja zgodności UE) do nowego rozporządzenia
  z wykorzystaniem certyfikatów oceny typu WE uzyskanych na podstawie dyrektywy 89/686/EWG.
  Certyfikaty oceny typu WE wydane na podstawie dyrektywy 89/686/EWG zachowują ważność do 21 kwietnia 2023, chyba, że ich ważność wygasa przed tą datą.

  ŚOI wymogi prawne

 2. Co to jest Środek Ochrony Indywidualnej chroniący przed upadkiem z wysokości?

  Zgodnie z definicją zawartą w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG – środki ochrony indywidualnej to:

  „środki zaprojektowane i wyprodukowane do noszenia lub trzymania przez osobę w celu ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń dla zdrowia lub bezpieczeństwa tej osoby”.

  Zgodnie z załącznikiem 1 do Rozporządzenia środki ochrony indywidualnej dzielone są na 3 kategorie w zależności od ryzyka przed którym chronią.Sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości należy do III kategorii zagrożeń. Ma chronić przed ryzykami, które mogą powodować bardzo poważne konsekwencje, takie jak śmierć lub nieodwracalne uszkodzenie zdrowia spowodowane ekspozycją na wybrane zagrożenia.

  ŚOI zaliczane do III kat. podlegają obowiązkowej ocenie typu UE (certyfikacji) przez jednostki notyfikowane. Procedurze oceny typu podlegają nowe wzory sprzętu, a także sprzęt stworzony poprzez trwałe połączenie przez producenta (zszycie, zaplecenie, itd.) sprzętu poddanego już wcześniej ocenie typu (np. trwałe połączenie zatrzaśnika – zgodnego z EN 362, z amortyzatorem – zgodnym z EN 355 i linką bezpieczeństwa – zgodną z EN 354). Takie połączenie, zgodnie
  z ww. rozporządzeniem, powoduje powstanie nowego wzoru ŚOI. 

  Każdemu nowemu ŚOI towarzyszy wystawiona przez producenta Deklaracja Zgodności UE, w której producent deklaruje zgodność ŚOI z zasadniczymi wymaganiami oraz przedmiotowymi normami zharmonizowanymi. W deklaracji powołuje się również na certyfikat oceny typu UE, dla nowego ŚOI (jak powyżej).

 3. Jak powinien być oznakowany sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości?

  Każdy sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości powinien być oznakowany w sposób zrozumiały, czytelny i trwały w języku kraju przeznaczenia. Oznakowanie powinno zawierać: nazwę producenta/upoważnionego przedstawiciela/importera, zarejestrowaną nazwę handlową lub jego znak towarowy oraz adres, numer seryjny lub nr partii produkcyjnej (np. w przypadku zatrzaśników), nazwę wyrobu : model, typ, numer normy zharmonizowanej wg której wyrób został przebadany; oraz piktogram lub informację o konieczności zapoznania się z instrukcją użytkowania wyrobu. Ponieważ sprzęt chroniący przed upadkiem
  z wysokości należy do III kategorii środków ochrony indywidualnej, powinien również zostać oznakowany znakiem CE wraz z numerem jednostki prowadzącej nadzór nad produkcją. Forma i wielkość znaku jest ściśle określona i zastrzeżona. Powiększony lub pomniejszony znak CE musi zachować proporcje określone we wzorcu, musi mieć co najmniej 5 mm wysokości (w przypadku wyrobów o małych wymiarach dopuszcza się zmniejszenie wymiarów).

 4. Jakie dokumenty powinny towarzyszyć sprzętowi chroniącemu przed upadkiem z wysokości?

  Zgodnie z wymaganiami ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, oraz odpowiednich norm zharmonizowanych, do każdego wyrobu producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien dołączyć instrukcję użytkowania oraz kartę użytkownika. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel nie ma obowiązku dołączania do każdej sztuki wyrobu deklaracji zgodności, ale ma obowiązek podać miejsce gdzie taka deklaracja jest dostępna (np. adres strony www). Certyfikat oceny typu UE wydany na wyrób nie powinien być rozpowszechniany wśród klientów, ponieważ stanowi wyłączną własność producenta. Certyfikaty są udostępniane jednostkom kontrolnym (np. nadzorującym produkcję środków ochrony indywidualnej) lub jednostkom nadzoru rynku (np. PIP).

 5.  Przeglądy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

  Ze względu na specyfikę Środków Ochrony Indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości, bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa użytkownika jest dokonywania przeglądów każdorazowo przed użyciem oraz przeglądów okresowych. Sprzęt do pracy na wysokości powinien być użytkowany jedynie przez osoby przeszkolone w zakresie jego bezpiecznego użytkowania.

  Przeglądy przed użyciem.

  Każdorazowo przed użyciem sprzęt powinien zostać poddany kontroli. W przypadku stwierdzenia przez użytkownika uszkodzeń, braku kompletności, sprzęt należy wycofać z użytkowania i przekazać do przeglądu osobie uprawnionej.

  Oferujemy Państwu szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy na wysokości oraz bezpiecznego użytkowania sprzętu. Użytkownik, który brał udział w takim szkoleniu potrafi ocenić stan techniczny sprzętu który użytkuje.

  Przeglądy okresowe.

  Kolejnym etapem bezpieczeństwa użytkownika jest prowadzenie regularnych, okresowych przeglądów sprzętu (zgodnie z rozporządzeniem MRiPS zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Częstotliwość prowadzenia przeglądów uzależniona jest od charakterystyki użytkowania sprzętu – jednak przeglądy powinno się wykonywać nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (zgodnie zaleceniami normy EN 365). Przeglądów okresowych powinna dokonywać osoba kompetentna (przeszkolona, autoryzowana przez producenta, posiadająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie) w tym zakresie oraz w ścisłej zgodności z procedurami producenta.