Pytania i odpowiedzi

 

Środki ochrony indywidualnej - Sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.

1. Co to jest Środek Ochrony Indywidualnej chroniący przed upadkiem z wysokości?

Zgodnie z definicją zawartą w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173) - wdrażając dyrektywę dotyczącą środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG – środki ochrony indywidualnej to:

„urządzenia lub wyposażenie przewidziane do noszenia bądź trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub zdrowie”.

Sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości należy do III kategorii środków ochrony indywidualnej. Są to środki ochrony indywidualnej zaliczane do środków o złożonej konstrukcji przeznaczone do ochrony przed zagrożeniem życia lub przed zagrożeniami, które mogą powodować poważne i nieodwracalne uszkodzenia ciała lub zmiany chorobowe, a których bezpośrednich skutków działania, według projektanta, użytkownik nie jest w stanie zidentyfikować w odpowiednim czasie.

ŚOI zaliczane do III kat. podlegają obowiązkowej ocenie typu (certyfikacji) przez jednostki notyfikowane. Procedurze oceny typu podlegają nowe wzory sprzętu, a także sprzęt stworzony poprzez trwałe połączenie przez producenta (zszycie, zaplecenie, itd.) sprzętu poddanego już wcześniej ocenie typu (np. trwałe połączenie zatrzaśnika – zgodnego z PN-EN 362,  z amortyzatorem – zgodnym z PN-EN 355 i linką bezpieczeństwa – zgodną z PN-EN 354). Takie połączenie, zgodnie z ww. rozporządzeniem, powoduje powstanie nowego wzoru ŚOI.  

Każdemu nowemu ŚOI towarzyszy wystawiona przez producenta Deklaracja Zgodności, w której producent deklaruje zgodność ŚOI z zasadniczymi wymaganiami oraz przedmiotowymi normami zharmonizowanymi. W deklaracji powołuje się również na certyfikat oceny typu, dla nowego ŚOI (jak powyżej).

2. Jak powinien być oznakowany sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości?

Każdy sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości powinien być oznakowany w sposób zrozumiały, czytelny i trwały w języku kraju przeznaczenia. Oznakowanie powinno zawierać : nazwę producenta (upoważnionego przedstawiciela) lub jego znak towarowy, numer seryjny lub nr partii produkcyjnej (np. w przypadku zatrzaśników), nazwę wyrobu : model, typ, numer i rok normy zharmonizowanej wg której wyrób został przebadany; oraz piktogram lub informację o konieczności zapoznania się z instrukcją użytkowania wyrobu. Ponieważ sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości należy do III kategorii środków ochrony indywidualnej, powinien również zostać oznakowany znakiem CE wraz z numerem jednostki prowadzącej nadzór nad produkcją. Forma i wielkość znaku jest ściśle określona i zastrzeżona. Powiększony lub pomniejszony znak CE musi zachować proporcje określone we wzorcu. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 grudnia 2005, oznaczenie powinno być naniesione na wyrób lub opakowanie, musi mieć co najmniej 5 mm wysokości (w przypadku wyrobów o małych wymiarach dopuszcza się zmniejszenie wymiarów).

 3. Jakie dokumenty powinny towarzyszyć sprzętowi chroniącemu przed upadkiem z wysokości?

Zgodnie z wymaganiami ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173) - wdrażając dyrektywę dotyczącą środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG, oraz odpowiednich norm zharmonizowanych, do każdego wyrobu producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien dołączyć instrukcję użytkowania oraz kartę użytkownika. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel nie ma obowiązku dołączania do każdej sztuki wyrobu deklaracji zgodności, ale ma obowiązek taką deklaracje przedstawić na życzenie klienta. Certyfikat oceny typu wydany na wyrób nie powinien być rozpowszechniany wśród klientów, ponieważ stanowi wyłączną własność producenta. Certyfikaty są udostępniane jednostkom kontrolnym (np. nadzorującym produkcję środków ochrony indywidualnej) lub jednostkom nadzoru rynku (zgodnie z USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności typu. (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360).