Warunki organizowania i prowadzenia szkoleń BHP

Celem osiągnięcia sprawnej organizacji szkoleń i zapewnienia bezpieczeństwa dla uczestników przedstawiamy poniżej warunki ich organizowania:

1. Szkolenia realizowane są wyłącznie po otrzymaniu zamówienia na piśmie.
2. Treść zamówienia zawierać powinna:
 
 • dane adresowe Zleceniodawcy wraz z czytelną pieczątką Zleceniodawcy (lub druk firmowy),
 • zakres szkolenia: np. zasady wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości w elektroenergetyce, telekomunikacji, budownictwie itp.,
 • typ szkolenia:

- szkolenie wstępne - dla nowozatrudnionych lub osób nie szkolonych w tym zakresie
- okresowe (przypominające)

 • ilość kierowanych na szkolenie pracowników,
 • informację o posiadaniu przez pracowników zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości oraz ubezpieczeniu ZUS lub NW - (dotyczy szkoleń z ćwiczeniami praktycznymi),
 • propozycję miejsca i terminu szkolenia oraz kontakt do osoby organizującej szkolenie z ramienia Zleceniodawcy.
3. Zlecenie wysłać można:
 
 • e-mailem na adres: szkolenia@assecuro.pl,
 • pod numer faksu: (22) 757 77 73, (tel. 757 75 12),
 • listem poleconym na adres firmy.
4. Zgłoszenia na szkolenie można dokonać również poprzez stronę www.assecuro.pl. W tym celu należy wybrać termin i zakres szkolenia z listy ogłoszonych szkoleń, a następnie wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy.
5. Po otrzymaniu zamówienia/zgłoszenia i uzgodnieniu terminu oraz miejsca realizacji szkolenia Zamawiający otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia/ zgłoszenia do realizacji.
6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia może być wystawione w postaci faktury pro-forma.
7. Szkolenia realizowane są wg programów szkoleń właściwych dla danego rodzaju i typu szkolenia.
8. Koszt szkolenia ustalany jest wg obowiązującego cennika i zależy od rodzaju i typu szkolenia, ilości uczestników oraz miejsca jego realizacji.
9. Szkolenia I stopnia (patrz opis systemu szkoleń), realizowane w ośrodkach ASSECURO w Łazach lub Dąbrowie Górniczej organizowane są dla minimum 6 uczestników.
Szkolenia w innych lokalizacjach organizowane są dla minimum 8 uczestników.
Jeżeli szkolenie realizowane jest poza ośrodkami ASSECURO dla mniej niż 8 uczestników – do kosztów szkolenia doliczany są koszty obecności na ćwiczeniach praktycznych drugiego instruktora.
10. Szkolenia II i III stopnia realizowane są w ośrodkach ASSECURO, dla min. 6 uczestników. Szkolenia mogą być realizowane także poza ośrodkami ASSECURO dla mniejszej ilości uczestników niż powyżej podane, ale na warunkach ustalanych indywidualnie.
11. Na rozpoczęcie szkolenia Zamawiający przygotowuje listę uczestników szkolenia, która powinna zawierać dane takie jak: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia; oraz miejsce na ich podpisy. Na liście uczestników należy również umieścić imię, nazwisko, stanowisko służbowe i kontakt do osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiającego za szkolenie.
12. Zajęcia teoretyczne odbywają się w ośrodkach ASSECURO w Łazach k/Warszawy i Dąbrowie Górniczej, w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym przez niego miejscu.
Pomieszczenie dydaktyczne wyposażone być powinno w odpowiednią ilość miejsc siedzących, rzutnik multimedialny i ekran.
13. Ćwiczenia praktyczne odbywają się na poligonach szkoleniowych ASSECURO w Łazach k/Warszawy, Dąbrowie Górniczej lub na przygotowanych przez Zamawiającego stanowiskach pracy.
Ćwiczenia praktyczne mogą również odbyć się na wynajętym poligonie szkoleniowym w pobliżu siedziby Zleceniodawcy. W takim przypadku koszty wynajmu poligonu szkoleniowego obciążają Zamawiającego.
14. Jeżeli szkolenie odbywa się poza ośrodkami ASSECURO, do kosztu szkolenia dolicza się koszty przejazdu samochodu szkoleniowego ze sprzętem szkoleniowym wg obowiązującego cennika.
15. W szkoleniu udział biorą uczestnicy skierowani przez Zamawiającego, posiadający:
 
 • dowód tożsamości,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy dopuszczające ich do pracy na wysokości lub oświadczenie pracodawcy o spełnieniu tego wymogu przez wszystkich kierowanych na szkolenie pracowników,
 • oświadczenie pracodawcy o ubezpieczeniu pracowników.

W przypadku udziału w szkoleniu osoby ze zlecenia prywatnego uczestnik powinien dodatkowo posiadać poza zaświadczeniem lekarskim polisę ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków – NW.

16. Przez podpisanie się na liście obecności uczestnicy wyrażają zgodę i chęć wzięcia udziału w szkoleniu, akceptację dla Regulaminu Szkolenia oraz składają oświadczenie o posiadaniu zaświadczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
17. W trakcie szkolenia uczestników obowiązuje Regulamin Szkolenia, który przedstawiany jest uczestnikom przez Instruktora przy rozpoczęciu szkolenia.
18. Na ćwiczenia praktyczne uczestnicy szkolenia powinni przynieść ubrania, rękawice i obuwie robocze.
19. ASSECURO na czas zajęć praktycznych szkolenia wyposaża każdego uczestnika w sprzęt niezbędny do jego przeprowadzenia. Wyposażeniem obowiązkowym każdego Uczestnika w trakcie ćwiczeń praktycznych jest hełm ochronny, szelki bezpieczeństwa, linka opasująca lub bezpieczeństwa.
Podczas ćwiczeń praktycznych uczestnicy mogą również korzystać ze swojego sprzętu, znajdującego się na ich wyposażeniu pod warunkiem, że: oznaczony jest on znakiem CE potwierdzającym zgodność z obowiązującymi normami PN-EN i posiada ważny przegląd okresowy. Sprzęt taki powinien być okazany instruktorowi przed rozpoczęciem ćwiczeń praktycznych.
20. Szkolenie może być powiązane z zakupem sprzętu ochronnego. W tym celu należy do zamówienia na szkolenie dołączyć zamówienie na dostawę sprzętu zabezpieczającego.
21. Na zakończenie szkolenia odbywa się egzamin praktyczny oraz pisemny sprawdzające nabytą wiedzę i umiejętności.
22. Po zaliczeniu egzaminu i uregulowaniu płatności za szkolenie uczestnik otrzymuje osobiście lub na ręce Zamawiającego zaświadczenie-certyfikat o ukończenia szkolenia –zgodnie z Rozporządzeniem o szkoleniach BHP oraz zaświadczenie na karcie plastikowej.